Solventler

 Asit Ticaret, Solventler

Bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek çözelti oluşturan sıvı ya da gaz maddedir. Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme ve temizlik vb. işlemlerde solvent kullanılır. Halojenli ve halojensiz olmak üzere ikiye ayrılan solventler, içerdikleri kimyasal maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği gösterirler.

Halojensiz solventler, alifatik ve aromatik hidrokarbon bileşimleridir. Halojenli solventlere ise örnek olarak, metilen klorit, etiklorit, etilen klorit, trikloretilen, kloroform, kloretan bileşikleri, klorlanmış benzinler ve klorlanmış fenol verilebilir.

 • İzopropil Alkol
 • Etil Asetat
 • Butil Asetat
 • Aseton
 • Perklor Etilen
 • Triklor Etilen
 • Metilen Klorit
 • Monoetilen Glikol
 • M. Propilen Glikol
 • Di Etilen Glikol
 • Butil Glikol
 • N. Butanol
 • Metil Etil Keton
 • İzobutanol
 • Etil Alkol
 • Metanol
 • Tri Etonolamin
 • Mono Etonolamin
 • Rapid Tiner
 • Selülozik Tiner
 • Sentetik Tiner